Steg 2: God omsorg

Barnets foreldre har rett og plikt til å sørge for barnas oppdragelse og utvikling. Offentlige myndigheter skal bistå foreldrene for å sikre at barna får god omsorg.

Oppvekstrapporten 2017

Med Oppvekstrapporten 2017 stiller Bufdir spørsmålet: Økte forskjeller – gjør det noe? I…
Les mer

barnefattigdom.no

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har nylig lansert nettsiden…
Les mer

Tverretatlig samarbeid om barn og unge i Troms

Høsten 2015 inviterte Fylkesmannen i Troms kommunene i fylket, inkl. Longyearbyen…
Les mer

BARN SOM LEVER I FATTIGDOM

Regjeringen har nylig lagt frem sin strategi mot barnefattigdom for perioden 2015-2017.…
Les mer

MIdler 2015: BARNEFATTIGDOM

NAV har også for 2015 utlyst barnefattigdomsmidler. Disse kan kommunene søke på ved å…
Les mer

Unicefs rapport om barns situasjon i ulike land

Unicef har laget en rapport som oppsummerer situasjonen for barn i 29 ulike land i den…
Les mer

Hva skjer på oppvekstfronten i Finland?

Om du leser på hjemmesiden til det finske barneombudet, vil du finne informasjon om…
Les mer

Barnefattigdom også i nord

Avisa Nordlys har presentert de siste tallene for antall barn i Troms som lever i…
Les mer

Helsesøster Guri svarer

Helsesøster Guri Midtgard i Tromsø kommune gir løpende gode råd basert på egne erfaringer…
Les mer

Tilsynsmeldinga 2011 – også om barna!

Statens Helsetilsyn har nylig publisert sin tilsynsmelding for 2011. Meldingen gir en…
Les mer

Fagdag om inkludering av innvandrerbarn

Pilotkommunen i Sjumilssteget, Lenvik, arrangerte 31. januar 2012 en fagdag med rundt 50…
Les mer

Den vanskelige foreldresamtalen

RKBU – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge arrangerte 5. mai – i samarbeid med…
Les mer

Harstad kommunes nye oppvekststrategi

Harstad kommune har utarbeidet sin nye oppvekststrategi i form av dokumentet Ved unge…
Les mer

Tidlig hjelp må til!

Erfaring viser at barnehagen, skolen eller hjelpeapparatet oftest kommer sent inn når det…
Les mer

Se meg nå

Redd Barna har hatt redaktøransvar for en ny samling av faktakunnskap om vanlige barn med…
Les mer

Frivillige organisasjoner kan bidra

Det er ikke alle foreldre som har de samme forutsetninger for å mestre omsorgsoppgaven…
Les mer

Omsorg for barn

Begrepet omsorg er nært knyttet til uttrykk som ansvar, nærhet, varme, støtte,…
Les mer