Ungdomsorgan i kommuner og fylkeskommuner er nå lovpålagt!

Stortinget vedtok 7.juni endringer i kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner). Det gledelige som her skjedde, var at Stortingsflertallet sluttet seg til den massive overvekten av høringsuttalelser som ønsket at et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, skulle lovfestes. Her kan du se hvordan behandlingen av saken var: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71000

Lovvedtaket er inntatt i § 5-12 og er nå slik:

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. (vår uth.)

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg til saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

 

Sjumilssteget sier HURRA for Stortinget - nå gjenstår å senke stemmerettsalderen for unge!