Steg 1: Medbestemmelse

Alle barn har en generell rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med i vurderingen ut fra barnets alder og modenhet. Dette gjelder også i enkeltsaker der for eksempel kommunen behandler en sak som direkte angår barnet.

Ungdomsorgan i kommuner og fylkeskommuner er nå lovpålagt!

Stortinget vedtok 7.juni endringer i kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner).…
Les mer

Barns medvirkning under barnevernets saksbehandling

På bakgrunn av en henvendelse fra Sivilombudsmannen, har Barne- og…
Les mer

Ungdoms medvirkning i Lund kommune i Sverige

Lund kommune i Sverige har utviklet en offensiv politikk og praksis på medvirkning for…
Les mer

Barnerapport fra norske barn til FNs barnekomite

Norge leverte 6.oktober sin nye rapport til FNs barnekomite. Vedlagt rapporten ligger…
Les mer

Dialogmøter med ungdom i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har et særlig stort fokus på dialog med ungdommene i fylkets…
Les mer

UNGDOMSMEDVIRKNING I KOMMUNEREFORMEN

Ungdomsrådene på Helgeland i Nordland fylke har, sammen med Fylkesmannen og Universitetet…
Les mer

Nytt hefte om elevmedvirkning

Barneombudet, Elevorganisasjonen, FUG - foreldreutvalget for grunnopplæringen, Redd…
Les mer

BARN I ASYLSAKER

Forskerne Elisabeth Gording Stang og Hilde Liden har gjort en kvalitativ studie av barns…
Les mer

HOW TO HYBEL OG ANDRE VIKTIGE TING FOR UNGDOMSRÅD

Ungdomsrådene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune møttes 20. og 21.april 2013 på…
Les mer

Eksperthåndboka fra Barneombudet

Barneombudet har nylig publisert "eksperthåndboka" - et verktøy for medvirkning for barn.…
Les mer

Forslag om lovfesting av medvirkning for ungdom

Regjeringen vil nå starte et arbeid for å lovfeste at ungdommer har rett til å medvirke i…
Les mer

QuestCity - Barn lærer samfunnssikkerhet

QuestCity er et nytt nettspill der spillerne på best mulig måte må unngå farer for seg…
Les mer

Ungdomshuset TVIBIT

I Tromsø by finnes Ungdomshuset TVIBIT – et kraftsenter i byens ungdomsliv og samtidig…
Les mer

Ungdomspanelet uttaler seg

Under avviklingen av Ungdommens Storting ble det valgt et nasjonalt Ungdomspanel (NUP)…
Les mer

BUK og Ungdomsråd på Skjervøy

Skjervøy kommune opprettet i 2011 et Barnas og Ungdommens kommunestyre. Dette er etter…
Les mer

19 teser fra Ungdomspartiene

På Sjumilsstegskonferansen 2011 la de politiske ungdomspartiene samlet frem sine…
Les mer

Ungdommens fylkesting i Troms har møte!

15.-17. januar 2012 avviklet Ungdommens fylkesting møte med i alt 72 delegater fra alle…
Les mer

Ny håndbok for Ungdomsråd

Barne- og Ungdomsrådet i Oslo (BURO) har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og…
Les mer

Hvordan involvere ungdom?

Barneombudet har laget en video som retter seg mot de som lokalt ønsker å involvere barn…
Les mer

Gi dem en stemme!

Nordlysjournalist Torkil Emberlands kommentar i avisa Nordlys fra 29. august fokuserer på…
Les mer

Om fritidsmiljø og rett til deltakelse

To departementer, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), samt…
Les mer

Modeller for å sikre medbestemmelse

På oppdrag fra BLD – Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet, har NOVA – Norsk…
Les mer

Egen hjemmeside for ungdom i Gaivuona/Kåfjord

Gaivouna/Kåfjord kommune har sin egen hjemmeside for ungdom, UngdomsCIA. Denne finnes på…
Les mer

BAR – barn av rusmisbrukere

BAR – barn av rusmisbrukere, ble etablert 10. mai 2009. Formålet med denne bruker- og…
Les mer

Barnetråkkregistreringer

Elever ved Fagereng skole i Tromsø kommune deltok høsten 2010 i et opplegg med…
Les mer

Barnevernet spør ikke barna

I 70% av barnevernsakene fant Berit Skauge ikke spor av samtaler mellom barnevernet og…
Les mer

Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?

31. Januar i 2011 ble den nye boka Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? lansert.…
Les mer

Elevrådsarbeid og demokratiopplæring

Sjumilssteget i Lenvik kommune arrangerte fagdag i elevrådsarbeid og demokratiopplæring…
Les mer

Utfordring til kommunene

Fylkesmannen utfordrer alle Tromskommunene til å opprette Ungdomsråd og evtuelt Barnas-…
Les mer

Barn har kompetanse

Barnekonvensjonen anerkjenner barnet som en kompetent aktør, og den stiller krav om at…
Les mer