Steg 7: God utdanning

Alle barn har rett til obligatorisk og gratis grunnutdanning. Videregående utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig for ethvert barn. Høyere utdanning skal gjøres tilgjengelig og oppnåelig på grunnlag av den enkeltes evner. Barnas utdanning skal ta hensyn til barnets personlighet, respekt for menneskerettighetene, respekt for foreldrene. Utdanningen skal også forberede barnet på et ansvarlig liv i et fritt samfunn.

Ny veileder om bruk av barnekonvensjonen

Utdanningsdirektoratet har laget en ny veileder for skolen om bruk av barnekonvensjonens…
Les mer

Nye tiltak for det psykososiale skolemiljøet

Regjeringen har ved endring av Opplæringsloven kap 9a og ved nye saksbehandlingsregler…
Les mer

Hjertespråket

Fylkesmann Bård Magne Pedersen i Troms har i 2 år ledet arbeidet i Samisk språkutvalg.…
Les mer

Kunnskapsstatus om mobbing

PÅ oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, har sentrale forsknings- og…
Les mer

SKOLEKASSA.NO

Kunnskapsdepartementet har finansiert et opplegg øremerket for asylsøkere og flyktninger…
Les mer

Ny digital veileder for samarbeid mellom skole og barnevernet om barn med tiltak fra barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) har…
Les mer

Meld deg til lærerpoolen for flyktningene

Utdanningsdirektoratet har tatt initiativ til opprettelse av en nasjonal lærerpool der…
Les mer

LYSARK FRA PRESENTASJON AV DJUPEDALUTVALGETS INNSTILLING

Djupedalutvalgets innstilling NOU:2015:2 "Å høre til" ble i mars avgitt til…
Les mer

Barnekonvensjonen overstyrer opplæringsloven

FNs barnekonvensjon er inkorporert som norsk lov i 2003 gjennom endring av…
Les mer

Haugalandsløftet

Haugalandsløftet er et samarbeidsprosjekt frem mot 2017 mellom 10 kommuner på Haugalandet…
Les mer

Bli med meg på skolen

Læreryrket skal bli mer attraktivt. Selv om det er økende interesse for å ta…
Les mer

Ungdomstrinnet i utvikling

Utdanningsdirektoratet har laget en film som viser hvordan ungdomstrinnet skal gjøres mer…
Les mer

Nytt Nettsted: MIN STEMME

8 mars (på selveste kvinnedagen) - og i forbindelse med hundreårsjubileet for allmenn…
Les mer

Trygg ferdsel på den digitale arena

Harstad kommune fikk i 2012 prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen til å arbeide med et…
Les mer

GNIST - partnerskap for helhetlig satsing på lærerutdanningen

Arbeidet med å implementere Gnist-strategien ledes av en prosjektleder i hvert fylke, som…
Les mer

Verdens fineste stilling ledig

Kunnskapsdepartementet arbedier med mange tiltak som i sum skal føre til en vesentlig…
Les mer

Øieutvalgets forslag til ny barnehagelov

Kunnskapsministeren fikk 16.01.12 overlevert Øie-utvalgets forslag til endringer i…
Les mer

Udir tar ansvar for barnehagene!

Fra 1.1.2012 har Udir (Utdanningsdirektoratet) overtatt ansvaret for viktige…
Les mer

Kan et barn ha plass i to barnehager?

Spørsmålet ble reist av prosjektleder i vår pilotkommune Lenvik. Utgangspunktet var…
Les mer

Tidlig innsats for læring

52 000 elever, tilsvarende 8,4% av alle elever i grunnskolen, får i dag…
Les mer

Rapporten om små barns rett til beskyttelse

6 av 10 barnehageansatte har vært alvorlig bekymret for et barns omsorgssituasjon og enda…
Les mer

Ny GIV – tiltak mot frafall i videregående skole

Regjeringen har lansert sitt nye program Ny GIV som fokuserer på en serie tiltak for å…
Les mer

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Det er viktig å ha kjennskap til hvordan man til daglig skal håndtere regelverket rundt…
Les mer

Veileder for oppfølging av skole for barn i fosterhjem og institusjon

Barne- , Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en ny veileder for…
Les mer

Viktig stoff om barnehagene

Kunnskapsdepartementet (KD) legger fortløpende ut viktig stoff om utviklingen sentralt på…
Les mer

Viktig stoff om skolen

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider vil du finne oppdatert stoff om spesielt…
Les mer

Alle kommer hjemmefra (sang)

Hør Louis Jacoby synge den tankevekkende sangen Alle kommer hjemmefra. Les mer om…
Les mer