Steg 6: God helse

Alle barn har rett til den høyest oppnåelige helsestandard og behandlingstilbud og rehabillitering. Det skal treffes særlige tiltak for å sikre dette ved å sikre nødvendig helsehjelp og helseomsorg og ved ulike forebyggende tiltak med vekt på primærhelsetjenesten.

Helsetilstanden i Norge 2018

Folkehelseinstituttet har i mai 2018 laget Folkehelserapporten (kortversjonen). Rapporten…
Les mer

Ny rapport om barns helse i Norge

Folkehelseinstituttet la nylig frem en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha…
Les mer

Snakketøyet

Snakketøyet er et verktøy utviklet av Barns Beste for å trygge voksne og barn når…
Les mer

Info om kosthold og ernæring

På Helsedirektoratets nettsider finner man nasjonale råd og anbefalinger for kosthold,…
Les mer

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er en nasjonal nettressurs som inneholder mye kunnskaper om…
Les mer

Tidlig intervensjon - fra bekymring til handling

Helsedirektoratet ga i 2010, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,…
Les mer

Helsetilsynets rapport 2/2014

Helsetilsynet har i mars 2014 sendt ut sin kunnskapsoppsummering basert på tilsyn med…
Les mer

Sosial ulikhet i helse - ny kunnskapsoversikt

NY OG GRUNDIG RAPPORT OM SOSIAL ULIKHET I HELSE I NORGE. BARN OG UNGE ER OGSÅ OMTALT.…
Les mer

Helse på barns premisser

Barneombudet har nylig gitt ut sin nyeste fagrapport (2013) som fokuserer på barns…
Les mer

Ny design på nettstedet www.forebygging.no

Nettstedet forebygging.no har i flere år vært drevet av KoRus-Nord og Helsedirektoratet,…
Les mer

Folkehelseprofilene for 2014 er nå lagt ut!

Folkehelseinstituttet har nå publisert tall som viser ulike variabler som kan knyttes til…
Les mer

Resiliens – løvetannbarn

Hvorfor klarer noen barn seg på tross av all risiko de påføres? Resiliens hos barn er…
Les mer

Strategi for barn og unges psykiske helse

Helsedirektoratet presenterte i møte med Fylkesmennene 11. og 12. april2012 arbeidet med…
Les mer

Folkehelseprofiler for kommunene

Folkehelseprofiler for norske kommuner er nå publisert på Folkehelseinstituttets…
Les mer

BAR – barn av rusmisbrukere

I 2009 startet 4 personer; Marius Helland Sørensen-Sjømæling, Anne-Kari Kolstad, Mia…
Les mer

Andel overvektige barn i Norge

Andelen tredjeklassinger med overvekt og fedme økte fra 16 til 19 prosent fra 2008 til…
Les mer

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en ny rapport om…
Les mer

Helse og omsorg for alle

Helsedirektoratet (Hdir) er et direktorat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Hdir…
Les mer

Psykisk helse i skolen

Organisasjonen Mental Helse Ungdom tilbyr et undervisningsopplegg som har fått navnet…
Les mer

Norske barn friskest i verden

Norske barn er blant de friskeste i verden. Norge har rundt 1,5 mill barn og unge under…
Les mer