Steg 3: Særskilt vern og støtte

Alle barn som ikke kan bo i sitt familiemiljø har rett til særlig beskyttelse og et alternativt omsorgstilbud.

Kunnskapsoppsummering om enslige umyndige asylsøkere og flyktninger

NTNU har laget en kunnskapsoppsummering om forskningen på enslige mindreårige gjennom det…
Les mer

Ny barnevernmonitor

Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet et nytt verktøy -…
Les mer

Svikt og svik

En ny NOU 2017:12 har fått navnet "Svikt og svik" og er et resultat av en gjennomgang av…
Les mer

Ny barnevernreform

Statsråd Solveig Horne presenterte 31.3. barnevernreformen som innebærer flere viktige…
Les mer

Ny statistikk om skoleresultater for barnevernbarn

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet…
Les mer

Bedre psykisk helsehjelp for barn i barnevernet

Statsrådene i hhv. Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet…
Les mer

Barnevernet og enslige umyndige flyktninger

NTNU samfunnsforskning har med finansiering fra Bufdir laget en ny delrapport i serien…
Les mer

Ny fosterhjemsmelding

Statsråd Solveig Horne la 4.3.16 frem regjeringens nye fosterhjemsmelding "Trygghet og…
Les mer

DIgital veileder om samarbeid mellom skole og barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) har…
Les mer

Ansvaret for enslige umyndige asylsøkere

Norge opplever nå den største tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere noen sinne, de…
Les mer

Barnevernets arbeid overfor barn med innvandrerbakgrunn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en nettartikkel om barnevernets arbeid…
Les mer

Ny veileder for tilsyn med barn i fosterhjem

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har på oppdrag fra BLD utarbeidet en ny veileder…
Les mer

BLDs hjemmeside

BLD - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvar for barnevernet, men…
Les mer

Bufdirs hjemmeside

På hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet legges fortløpende ut nyheter…
Les mer

Å bo i fosterhjem

Hør og se filmen der to ungdommer forteller om sine erfaringer med å bo i fosterhjem og…
Les mer

Barnevernfaglig videreutdanning

Regionalt kunnskapsenter for barn og unge - Nord (RKBU-nord) tilbyr nå en videreutdanning…
Les mer

Master i barnevern - Universitetet i Tromsø

Høsten 2013 starter RKBU Nord opp Nord-Norges første master i barnevern. Mange av dagens…
Les mer

Videre satsing på det kommunale barnevernet i 2013

I statsbudsjettet for 2013 er det vedtatt å bruke ytterligere 205 mill kroner til videre…
Les mer

Bufetats fosterhjemskampanje

Det trenges flere fosterhjem for ungdom som ikke kan bo hjemme hos sine egne foreldre.…
Les mer

Barnevernutvalgets rapport

I september 2011 fikk statsråd Audun Lysbakken overlevert Barnevernpanelets rapport.…
Les mer

Barnevernløftet

I forbindelse med orienteringen om statsbudsjettet for 2012, la statsråd Audun Lysbakken…
Les mer

Opplæringssitasjonen for barn i barneverninstitusjon

Fylkesmannen i Troms hadde 19.01.11 et møte med Stortingets Familie- og kulturkomité.…
Les mer

Barnevernet.no – ny nettressurs

Bufdir har i samarbeid med ansatte i barnevernet, interesseorganisasjoner og studenter…
Les mer

Forskning om barnevern i Norge

Det foregår mye viktig forskning om barnevernet i Norge. Dette skjer blant annet ved NOVA…
Les mer

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Regelverket rundt taushetsplikt er ofte gjenstand for diskusjon og uenigheter. Mange…
Les mer

Oppfølging av skole og barnevernbarna

Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå utarbeidet en veileder, spesielt…
Les mer

Helsetilsynet og Fylkesmannen har ansvar for tilsyn

Helsetilsynet har fra 1.1.10 overordnet ansvar for tilsyn med barnevernet i kommuner og…
Les mer

Kompetansetiltak for det kommunale barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet en oversikt over…
Les mer

Barn har krav på særskilt vern og støtte

Mange barn i Norge kan av ulike årsaker ikke bo hjemme. Dette kan skyldes forhold i…
Les mer