Barnekonvensjonen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud har stått i spissen for et felles initiativ for å styrke kunnskapen ute i kommunene om hvordan man kan virkeliggjøre barnekonvensjonen. Man har gått trinnvis frem; presentasjon for ordførere og rådmenn i april 2013, dernest for kommunalsjefer og virksomhetsledere i kommunene samme år. I 2014 har barnekonvensjonsprosjektet i Buskerud satset på kompetansehevingstiltak for kommunale ledere. ansatte, lokalpolitikere, ungdomspolitikere, planleggere og andre kommunale nøkkelpersoner. Kommunene har også fått invitasjon til å søke midler til å drive kommunebasert utviklingsarbeid knyttet til implementering av barnekonvensjonen i kommunal praksis.

13. og 14.oktober arrangerer barnekonvensjonsprosjektet arbeidsseminar på Sundvollen Hotell med tema knyttet til barns rett til utvikling, helse og levestandard. De kan se invitasjonen her: http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/Barnekonvensjonens-artikler-om-retten-til-utvikling-helse-og-levestandard/