BARNEKONVENSJONEN FYLLER 25 ÅR

Sjumilssteget oppfordrer alle til å ta del i planlegging av arrangement rundt i Norge - i barnehager, skoler, i lag eller organisasjoner som barn deltar i. La elevråd, ungdomsråd eller Barnas og Ungdommens kommunestyrer få frie hender og lede lokale arrangementer for å feire barnas grunnlov - FNs barnekonvensjon!

Konvensjonen ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling den 20.november 1989 etter 10 års forarbeid. Ingen annen menneskerettskonvensjon har så stor tilslutning i verden som barnekonvensjonen. Kun 3 av verdens land har til nå  unnlatt å ratifisere den.

Vi har lett for å tenke at vi i Norge følger barnekonvensjonen - og at det er andre land den egentlig gjelder for. Det medfører ikke riktighet! Vi har store huller å fylle også her i landet. Svært få voksne kjenner konvensjonens innhold, enda staten har en forpliktelse til å gjøre den kjent i hele landet. Konvensjonen inngår nesten ikke i noen av de eksisterende læreplanene i dagens grunnskole. Dette fører til at barna for en stor del ikke kjenner til "sin egen grunnlov". Heller ikke høgskoler eller universiteter (med få unntak) har barnekonvensjonen inne i sitt studietilbud. Dette fører til den paradoksale situasjonen at vi fortsatt utdanner nye fagfolk ansvar for barn og unge, som ikke kjenner til det mest grunnleggende i barnas rettigheter.

Barnas rett til å bli hørt og si sin mening er det kanskje beste eksemplet på hvor kort vi er kommet i Norge. Fortsatt unnlater vi å ivareta denne  fundamentale retten til at barn og unge selv kan påvirke sine oppvekstforhold og evt. en sak som angår dem selv. Som motvekt til dette, er Sjumilssteget fascinert av det nye slagordet som er utviklet av ungdommer i ungdomsråd: INGENTING OM OSS - UTEN OSS!

Sjumilssteget har opprettet et arrangement på sin facebookside https://www.facebook.com/#!/events/1428302274080213/ der vi fremover vil publisere nyheter om hva som skjer med feiringen av barnekonvensjonens 25årsdag. Delta med innspill på denne siden!