BARNA INN I GRUNNLOVEN

Stortinget vedtok 13. mai 2014 endringer i grunnloven på basis av et forslag fra et nedsatt menneskerettsutvalg om å innarbeide viktige menneskerettigheter i grunnlovsteksten. Barna har ikke tidligere hatt plass i grunnloven, noe også Norge er kritisert for.  I den nye § 104 er det  tatt inn grunnleggende rettigheter for barn. Hele endringsvedtaket, stortingsdebatnne mv. forslaget kan du finne på lovdata .

Her er den nye lovteksten:

Ny § 104 første ledd skal lyde:

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

 

Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklingssteget.

 

Ny § 104 annet ledd skal lyde:

 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

 

Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.

 

Ny § 104 tredje ledd skal lyde:

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

 

Born har rett til vern om den personlege integriteten sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske, sosiale og helsemessige tryggleiken som det treng, helst i sin eigen familie.