Ny rapport fra Troms fylke etter kommuneanalyser i 2012

Kommunene i Troms gjennomførte i 2012 sin andre analyserunde av  tilbudene til barn og unge i lys av barnas rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Kommunene arbeidet tverretatlig med utgangspunkt i 43 kontrollspørsmål som tar utgangspunkt i 12 av barnekonvensjonens artikler. I tillegg har kommunene vurdert utviklingen i sine tjenestetilbud fra 2009-2012 og markert hvilke særlige utfordringer kommunene har for kommunale tilbud og tjenester tilbarn og unge.

Det er på bakgrunn av denne nye analyserunden utarbeidet flere rapporter med ulike uttrekk av kommunenes svar. Fylkesmannen har nå sendt ut en samlet fylkesrapporten som inneholder  en oppsummering av de viktigste funnene knyttet til analysene i 2012.

Rapporten viser at de kommunale tilbudene har hatt ei svært positiv utvikling. Alle kommuner har nå opprettet Ungdomsråd eller andre organer for barn og unge. Det er mange og varierte tilbud i kommunene for kartlegging av barn og til veiledning av foreldre. Rutinene for oppfølging av barn i barnevernet er bedret. Kommunene har økt sin kompetanse når det gjelder barn som er utsatt for vold og overgrep. Kommunene har styrket koordineringen av tiltak for barn med funksjonsnedsettelser. Kommunen gjør mye for å legge til rette for at barn kan være fysisk aktive. Det legges større fokus på samarbeid i tverrfaglige team der også barnehager og skoler deltar.

På den annen side viser også rapporten mange forbedringspunkter. Kommunenes praksis viser at barns rett til medvirkning og medbestemmelse i sak som angår dem, ikke er godt nok sikret. Analysen viser også stor ulikhet mellom kommunenes kartleggings- og veiledningstilbud –  tilbudet til barn og foreldre avhenger derfor også av hvor i fylket de bor. Det er enda mye ugjort mht. tilrettelegging av offentlige bygg etter prinsippet om universell utforming. Kommunene utarbeider ikke oversiujkt over helsetilstanden som grunnlag for mål og strategier for å bedre befolkningens helse. I tillegg er det fortsatt ikke en helhetlig satsing i kommunene når det gjelder mobbeproblematikken.