Kommuneanalysen 2012

Fylkesmannen i Troms sende 2. mars ut et brev der kommunene blir invitert til å gjennomføre en ny tverretatlig analyse av sitt tjenestetilbud til barn og unge. Analysen er noe mer omfattende enn opplegget som ble lagt til grunn for den tilsvarende analysen kommunene utførte i 2009. Det er i år lagt til 4 nye artikler fra barnekonvensjonen. Det utgående brevet i saken, samt kontrollspørsmålene finner du som vedlegg under denne artikkelen.